VERWERKINGVERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking van de in dit formulier verstrekte gegevens is CoBouw Polska Sp. z o.o., gevestigd in Łódź, ul. Gdańska 91/93.

CONTACT MET DE VERANTWOORDELIJKE

De verantwoordelijke voor de verwerking kan worden gecontacteerd via het volgende e-mailadres rodo@cobouw.pl hetzij schriftelijk op het hierboven vermelde adres van de statutaire zetel van de verantwoordelijke.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING EN DE WETTELIJKE BASIS

Uw gegevens worden verwerkt om het gevraagde offerte te kunnen doen.
De gegevens worden verwerkt op basis van de in artikel 6 lid 1a van de Verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens genoemde voorwaarde van rechtmatigheid, te weten de toestemmingsvoorwaarde. De verstrekking van gegevens is noodzakelijk voor de ontvangst van de offerte.

ANDERE ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan entiteiten die in opdracht van de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, zoals verleners van personeels- en loonlijstdiensten, IT-diensten, adviesdiensten en auditdiensten of juridische, fiscale en boekhoudkundige diensten.

PERIODE VAN OPSLAG VAN GEGEVENS

Uw gegevens worden verwerkt totdat uw toestemming is ingetrokken of het aanbiedingsproces is voltooid (d.w.z. indien er binnen 5 jaar na het uitbrengen van de offerte geen overeenkomst tot stand is gekomen).

RECHTEN BETREFFENDE DE GEGEVENS

U hebt recht op toegang, rectificatie, uitwissing of beperking van de verwerking van uw gegevens.

RECHT TOT HET INDIENEN VAN EEN KLACHT BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens in de lidstaat waar u uw gewone verblijfplaats of uw werkplek hebt of waar de plaats van de vermeende inbreuk is gelegen – d.w.z. in Polen, bij de voorzitter van het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens (PUODO).

INFORMATIE OVER VRIJWILLIGE OF VERPLICHTE VERSTREKKING VAN DE GEGEVENS

Het verstrekken van persoonlijke gegevens door u is vrijwillig maar noodzakelijk om een offerte van ons te ontvangen.

PROFILERING

De door u verstrekte gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. 

VERORDENING BETREFFENDE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.